GEBRUIKERSVOORWAARDEN


Heaven® draagt klanttevredenheid
zeer hoog in het vaandel
en gaat voor een WAAUW! ervaring.


1. Algemeen

Heaven is een onderafdeling van de naamloze vennootschap “Drukkerij Surdiacourt” gelegen te Brakel (hierna: “Heaven”). Onderstaande voorwaarden zijn volledig in lijn met de Belgische en Europese wetgeving. Mochten er echter toch nog klachten en/of opmerkingen zijn, is Heaven te bereiken via +32 (0)55 42 85 40 of via administratie@heaven.be

1.2. Heaven biedt twee diensten:
• een webshop voor de verkoop van uitvaartgerelateerde producten
• en een webapplicatie voor het efficiënt opstellen en opmaken van alle rouwcommunicatie en het daarbij regeneneren van een digitaal drukklaar bestand. Zowel de webshop als de webapplicatie zijn te gebruiken via de URL www.heaven.be. Heaven is opgebouwd volgens het SAAS-model (software as a service).

1.3. De basisvoorwaarden worden in dit contract vastgelegd die gelden als voorwaarde om de services en de producten te gebruiken. Onze diensten staan steeds ter beschikking voor verdere vragen. De basisdefinities worden vooraf vastgelegd.


2. Definities

De klant: individu die verklaart om over de volledige autoriteit te beschikken om de vennootschap, wettelijke verbonden organisaties of elk andere organisatie, wettelijk te verbinden ter afsluiting van deze algemene gebruiksvoorwaarden

Producten: zijn alle producten die te koop aangeboden worden op www.heaven.be (dus inclusief pdf’s en fotobewerkingen die digtaal worden afgeleverd) met uitzondering van de creditpacks en de abonnementen.

Abonnement: jaarlijks lidgeld die wordt gerekend aan de klant voor het gebruik, onderhoud en updates van www.heaven.be.

Credits: is het betaalmiddel voor alle producten die kunnen aangekocht worden op www.heaven.be met uitzondering van de abonnementsgelden en creditpacks. Enkel via deze credits kunnen producten aangekocht worden op www.heaven.be.

Creditpacks: zijn bundels met credits die kunnen aangekocht worden op www.heaven.be. De minimum creditpack bevat 100 credits en kan aangevuld worden per creditpack van 50 credits. De creditpacks kunnen betaald worden via onze aangeboden online betaalmogelijkheden.

Online betaalmogelijkheden: Bancontact.

Account: het persoonlijk gebuiksplatform van de klant op www.heaven.be waar de klant toegang krijgt tot alle services en diensten van Heaven.

Gebruiker: persoon die volledige toegang krijgt tot het account van de klant maar met een ander login en paswoord. Hierdoor kan je met meerdere gebruikers, terzelfdertijd werken op één account.

Proef: Een opgemaakt product, waar nog geen goed voor druk voor gegeven is. Een proef bevat doorgaans een watermerk.

Goed voor druk: het zich akkoord hebben verklaard met de tekst en lay-out van een te drukken of digitaal product.

Templates: is een sjabloon voor de opmaak van bepaalde communicatie-uiting. Ze zijn al dan niet voorzien van een achtergrond afbeelding. Bij het ingeven of kiezen van de tekst via de webapplicatie van Heaven verkrijgt de klant automatisch een kant-en-klare opmaak.

Hires PDF: Is een PDF in een hoge resolutie die drukklaar is (lees ook hoge resolutie PDF).


3. Identificatie van de verkoper

Naam onderneming: Drukkerij Surdiacourt NV, afdeling: “Heaven”
Maatschappelijke zetel: Drukkerij Surdiacourt NV, Neerstraat 5 te 9660 Brakel
Afhaalpunt goederen: Neerstraat 5 te 9660 Brakel
Telefoonnummer: +32 (0)55 42 85 40
Email: administratie@heaven.be
Btw-nummer: BE 0455.519.720
RPR 0455.519.720


4. Voorwaarden

4.1. Om over de services en producten te kunnen beschikken dient de klant:
• In de mogelijkheid te zijn om juridische engagementen/contracten te mogen/kunnen aangaan.
• Het registratie proces volledig en waarheidsgetrouw invullen.
• De algemene gebruiksvoorwaarden aanvaarden.
• Het bezorgen van waarheidsgetrouwe, complete en meest recente juridisch verbindende info/data te bezorgen om de services te kunnen uitvoeren.

4.2. Door gebruik te maken van het Heaven webplatform verklaart de klant alle bovenstaande gegevens te garanderen en dat hij/zij de webapplicatie en -shop zal gebruiken binnen alle algemeen geldende legale voorwaarden en regulariseringen.

4.3. Heaven heeft ten allen tijde het recht de algemene gebruiksvoorwaarden en/of de inhoud van en via de site te wijzigen behoudens de wettelijke voorwaarden te respecteren.
4.3.1. Heaven heeft het recht services te weigeren, accounts te sluiten van gelijk welke klant en de algemene gebruiksvoorwaarden op ieder moment aan te passen met onmiddellijke ingang.
4.3.2. Onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een klant van deze website. Het plaatsen van een bestelling via www.heaven.be houdt in dat de klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaard heeft. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer Heaven deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard heeft. De klant erkent de algemene gebruiksvoorwaarden te kennen, vooraleer hij de bestelling plaatst.
4.3.3. De algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod en diensten van Heaven en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen heaven en de klant.
4.3.4. Deze algemene gebruiksvoorwaarden gelden voor al onze werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen in het kader van e-commerce.
4.3.5. De verkoopvoorstellen van Heaven zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van nazicht van de te reproduceren en/of de te zetten documenten. Heaven behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren. Heaven wordt pas geacht de bestelling te aanvaarden na schriftelijke bevestiging of na het aangaan van productiekosten.


5. Jaarlijks abonnement

5.1. Het betalen van een jaarabonnement betekent automatisch dat de klant een uniek account krijgt op www.heaven.be

5.2. De kost van het jaarlijks abonnement bevindt zich op de website. Deze kost kan op regelmatige tijdstippen aangepast worden. De jaarfee is voor een globaal jaar en de betaling van het jaarabonnement ligt zo dicht mogelijk bij de datum van acceptatie van de algemene gebruiksvoorwaarden en de betaling van de eerste jaarfee. Heaven voorziet in eenvoudige gebruiksmodaliteiten om het abonnement te beheren binnen de account . De klant gebruikt deze modaliteiten om het abonnement op te zeggen, te upgraden en aan te passen. Bij openen van een nieuwe account wordt het abonnement de eerste keer verkocht in koppelverkoop met een vastgelegd creditpack om direct aankopen te kunnen realiseren.

5.3. Het eerste jaarabonnement, samen met het startcreditpack, dienen betaald te worden via een overschrijving van een door heaven aangeboden factuur. Het jaarabonnement zal jaarlijks stilzwijgend verlengd worden.

5.4. Na het aanvaarden van de gebruikerssvoorwaarden en nadat de klant volledig de betaling van het startabonnement met bijhorend creditpack heeft voldaan, wordt de account binnen de 10 werkdagen aangemaakt en toegankelijk gemaakt voor de klant.

5.5. Vanaf de verlenging van een volgend jaarabonnement zal het bedrag ter betaling aangeboden worden via de webshop van Heaven. Deze zal zichtbaar komen te staan op het dashbord en in de factuurlijst van Heaven en kan betaald worden via de aangeboden online betaalmogelijkheden. Eén account kan toegankelijk worden gemaakt voor meedere gebruikers.De klant kan een gebruiker toevoegen door deze uit te nodigen via de link op zijn account. Door de uitnodiging te aanvaarden en een nieuwe gebruiker aan te maken op het account van de klant, verklaart de gebruiker akkoord te gaan met de algemene gebruiksvoorwaarden en de privacy regels van Heaven. De gebruiker werkt steeds op het account van de klant en volgens de instellingen van de klant maar heeft een uniek login en paswoord.


6. Beëindigen jaarlijks abonnement

6.1. De klant kan op ieder moment deze overeenkomst beeïndigen en dit voor gelijk welke reden door schriftelijke melding aan de partijen.

6.2. Indien de klant de overeenkomst beeindigt, om welke reden dan ook, is er geen geval terugbetaling van het abonnement mogelijk en zal de account blijven bestaan tot op de dag van de vernieuwing van het abonnement. Met de niet-opgebruikte credits kan de klant verder aankopen doen op het platform tot zolang het abonnement loopt en het account nog niet is gestopt. De niet-opgebruikte credits zullen op de einddatum van het abonnement, en dus bij de stopzetting van het account, komen te vervallen en worden in geen geval terug betaald.

6.3. Heaven kan zijn diensten op ieder moment opschorten met en/of zonder reden.

6.4. Heaven kan de overeenkomst op ieder moment beeindigen, om welke reden dan ook. Indien dit gebeurt voor het verstrijken van de datum van vernieuwing van het jaarabonnement, zal Heaven de resterende maanden binnen het jaarabonnement terugbetalen, in de omstandigheden dat dit jaarlijks abonnement betaald werd. In dit geval zullen ook de niet-opgebruikte credits door Heaven terug betaald worden. Er zal in geen enkel geval enige vorm van schadevergoeding of terugbetaling uitgevoerd worden indien er niet aan de algemene gebruiksvoorwaarden of privacy regels is voldaan.

6.5. Bij het stoppen van een account, zal Heaven alle data verwijderen zoals beschreven in de privacy regels van Heaven. Dit zowel van de klant alsook van alle gebruikers die toegang kregen tot het account van die klant.

6.6. Het niet gebruiken van de account gedurende 6 maanden geeft heaven het recht de account van de klant te schorsen/stoppen. Alle bestaande data zullen gewist worden.


7. Paswoord

De klant en zijn gebruikers zijn verantwoordelijk voor de confidentialiteit van hun paswoord en account naam op www.heaven.be, ongeacht van het gebruik blijft de klant op ieder moment verantwoordelijk voor het gebruik van de account. Misbruiken van het account dienen onmiddellijk en zonder verwijl gemeld. Heaven kan op geen enkel moment verantwoordelijk worden gesteld voor gehackte paswoorden. Heaven heeft geen enkele toegang tot de paswoorden van de klant en zijn gebruikers, om veiligheidsredenen. Heaven kan enkel paswoorden openzetten voor resetting.


8. Account discussies

Heaven is niet op de hoogte van de interne werking of het opzetten van de interne relaties van de klant. Hierdoor kan Heaven niet instaan/oordelen omtrent de inhoud van een account. Heaven zal op geen enkel moment informatie verschaffen omtrent een account welke niet tot bevoegdheden behoren van de klant. Alle discussies, claims hieromtrent zullen integraal door de klant behandelt en opgelost worden. Alle gebruikers van het account van de klant zullen de algemene gebruiksvoorwaarden van het account van de klant integraal accepteren.


9. Betaalkaarten

Zolang de klant een abonnement of uitstaande credits staan heeft bij Heaven zal de klant Heaven voorzien van een geldige betaalkaart. De klant geeft Heaven de toelating om de bedragen equivalent aan de aangekochte credits of jaarcontracten te debetteren van zijn rekening. Alle vervallen kaarten zullen onmiddellijk door de klant vervangen worden. De klant verzekert dat hij beschikt over het wettelijk gebruik van betaalkaarten. De klant verzekert dat de betaalkaarten steeds voldoende bedragen zullen bevatten om de rekeningen te vereffenen. Niet gedekte rekeningen kunnen aanleiding geven tot onmiddellijk blokkering van credits en abonnementen.


10. Wijze van betaling credits en abonnementen

10.1. De credits kan u aankopen op de website met minimum van 100 credits aangevuld per schijf van 50 credits en kunnen betaald worden via onze aangeboden online betaalmogelijkheden.

10.2. Het abonnement wordt jaarlijks gefactureerd en kan betaald worden via onze aangeboden online betaalmogelijkheden.


11. Terugbetalingen
(zie ook 6.2 en 6.4 in geval van opzegging van het account)

11.1. Credits- of abonnementsgelden zullen in geen geval teruggestort worden indien er frauduleuze handelingen zijn uitgevoerd door de klant.

11.2. Alle downloads van hires PDF’s via de webapplicatie zijn op risico van de klant, terugzetten van de credits bij het verkeerdelijk downloaden van een hires PDF zal niet toegestaan worden.


12. Veranderingen tarieven

Abonnementsprijzen, creditprijzen en productprijzen kunnen op ieder moment aangepast worden door melding op de website.


13. Eigendomsrechten Heaven

13.1. De klant zal de eigendomrechten van de website Heaven en de software ten allen tijde respecteren (eigendomsrechten houden in: patenten, trademarks, service marks en copyrights).

13.2. De Heaven templates in de heaven webapplicatie, of enig onderdeel ervan, mogen in geen geval veranderd of gebruikt worden in andere grafische applicaties of documenten van welke aard ook. Alle gebruiken, aanpassingen dienen te gebeuren binnen de applicatie van Heaven. Alle beeldmateriaal welke ter beschikking gesteld worden in de templates, zowel door Heaven als de verbonden derde partijen, worden enkel gebruikt onder licentie van en binnen de Heaven webapplicatie. Dit betekent dat geen enkel beeld of toepassing kan gedownload worden voor het opvullen van om het even welke derde partij applicatie. Indien een ingevulde template wordt omgezet in een hoge resolutie PDF en deze met het nodige aantal credits is betaald, heeft de klant het recht deze te printen, te verdelen en te delen onder de voorwaarden van het strikt naleven van de algemene gebruiksvoorwaarden opgesteld door Heaven.

13.3. Enkel na de aankoop van de hoge resolutie pdf van een ingevulde template, beschikt de klant over het reproductierecht. Heaven is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden.

13.4. Indien de klant te goeder trouw de opdracht uitvoerde is alleen de klant aansprakelijk.

13.5. De klant mag zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van Heaven en/of de auteur-ontwerper.

13.6. De Heaven gedenkplaten zijn gedeponeerd als model en mogen enkel door Heaven geproduceerd worden.

13.7. De merknaam “Heaven” is geregistreerd. Alle gebruik van de merknaam door de klant dienen conform de wetgeving en reglementering inzake het gebruik van geregistreerde merknamen.


14. Eigendomsrechten klant

14.1. De klant garandeert dat hij alle (beeld)materiaal die hij upload mag/kan gebruiken voor de vooropgestelde doeleinden. De klant draagt hierbij alle verantwoordelijkheid en Heaven zal in geen enkel geval aansprakelijk kunnen gesteld worden.


15. Gegevensbeheer en Privacy

Zie de privacy regels op de website www.heaven.be/nl/privacy-policy.


16. Het aanbod / producten

16.1. Heaven biedt in de online catalogus een zo duidelijk mogelijke omschrijving aan van het product. De productomschrijving slaat uitsluitend op de woordelijke omschrijving. De bijhorende foto’s/pictogrammen zijn louter illustratief en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn. De foto’s/pictogrammen geven een indruk van hoe een bepaald product er uitziet. De foto’s/pictogrammen kunnen door weergave op een computerscherm afwijkingen bevatten. Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Heaven niet. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. (055 42 85 40 of administratie@heaven.be)

16.2. Aanbiedingen en overeenkomsten geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten (zolang de voorraad strekt). Heaven kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een product tijdelijk niet kan verkregen worden, wordt dit zo snel mogelijk op de internetsite vermeld. Mocht de klant intussen de goederen reeds besteld hebben, zal er contact opgenomen worden met de klant. In overleg met de klant zal een oplossing worden gezocht. Het verschil in waarde wordt in dat geval bijgepast door de klant of gecrediteerd door Heaven. De klant kan ook opteren om af te zien van de aankoop van het desbetreffende product. In dat geval worden aangerekende credits teruggezet in het account van de klant.

16.3. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden gebeurt, wordt dit in het aanbod vermeld. De klant dient rekening te houden met deze specifieke voorwaarden.

16.4. Bij het bestellen van een fotobewerking via de modaliteiten op de website die Heaven voorziet om deze service te realiseren (PhotoFix), zal de klant het bewerkt digitaal bestand aangeleverd krijgen via e-mail. Heaven streeft ernaar dit binnen een tijdspanne van 1 uur te realiseren na het ontvangen van de te bewerken afbeelding door de klant en op voorwaarde dat dit mogelijk is binnen de openingsuren van de ontwerpafdeling van Heaven (weekdagen: 9-12u & 13-17u). Heaven zal hierbij werken volgens het principe van “eerst besteld, eerst bediend”. De klant kan Heaven en zijn medewerkers in geen geval iets ten laste leggen of enige schadevergoeding eisen indien het streefdoel van 1 uur niet wordt gehaald wegens om het even welke reden dan ook. Bij eventuele problemen kan de klant steeds contact opnemen tijdens de openingsuren zoals eerder beschreven. Meerwerken die niet werden beschreven via PhotoFix, zullen bovenop de aangeduide bewerkingen apart aangerekend worden.

16.5. In de webapplicatie van Heaven kan de klant drukklare bestanden opstellen en opmaken via vooropgestelde templates. Een proefdruk van een opgemaakte template kan gratis gedownload worden. De proefdruk (pdf met lage resolutie) is steeds voorzien van een watermerk en mag enkel afgedrukt worden met als finaliteit het bekomen van een “goed voor druk”. Eens de klant beschikt over de “goed voor druk” van deze opgemaakte template, dient de klant de bestelling te voltooien om zo een hoge resolutie PDF te kunnen ontvangen via het vooringestelde e-mailadres in het account van de klant.
16.5.1. Heaven is in geen geval verantwoordelijk voor de kwaliteit van afbeeldingen die de klant upload en verwerkt in de Heaven templates.
16.5.2. Heaven is in geen geval verantwoordelijk voor de kwaliteit die de klant behaalt bij het afdrukken van de hoge resolutie PDF.
16.5.3. Heaven is in geen geval verantwoordelijk voor het inhoudelijke die de klant als opvulling heeft gegeven in de templates.

16.6. Voor andere producten dan voorzien in de webapplicatie zal Heaven op vraag van de klant voor een eenvoudige proef zorgen. Geavanceerde proeven bijvoorbeeld kleurgetrouwe proeven of proeven op het besteld papier worden extra aangerekend. Vraagt de klant geen proef, dan wordt hij geacht een goed voor druk te hebben gegeven.

16.7. Heaven moet de door de klant aangeduide correcties (laten) uitvoeren, maar is niet aansprakelijk voor niet aangeduide spellings-, taalkundige of grammaticale fouten. Wijzigingen, in het oorspronkelijk order, van welke aard ook (in de tekst, in de bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, enz.) schriftelijk of op een andere wijze door of namens de klant aangebracht, worden aan de klant extra gefactureerd en verlengen de uitvoeringstermijn. Dit geldt eveneens voor de machinestilstanden in afwachting van het “goed voor druk”. De mondeling, bijvoorbeeld per telefoon, opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de klant.

16.8. Het overmaken door de klant van een gedagtekend en ondertekend “goed voor druk” ontslaat Heaven van alle verantwoordelijkheid voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. Het “goed voor druk” blijft eigendom van Heaven en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.

16.9. Voor papier en karton verwerkt door Heaven, aanvaardt de klant de toleranties, opgelegd door de fabrikanten van deze materialen. Heaven mag 5 % (met een minimum van honderd exemplaren) meer of minder dan het bestelde aantal exemplaren leveren en factureren. Van drukwerk dat een ingewikkelde of bijzonder moeilijke afwerking vereist, mag Heaven 20 % (met een minimum van 200 exemplaren) meer of minder dan het bestelde aantal exemplaren leveren en factureren. De minder- of meerexemplaren worden verrekend tegen de prijs van bijkomende exemplaren.


17. Derde partij inhoud

17.1. De heaven service kan producten services, content en informatie bevatten van derde partijen of/en linken naar hun websites. Dergelijke content is niet onder de controle van Heaven. Heaven kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de content, of enige aanpassingen, update van deze content. Heaven brengt deze content van derde partijen enkel met het doel van bijkomende service te verlenen. De klant kan onderworpen worden aan bijkomende voorwaarden, condities, privacy regels bij het gebruik maken van de producten, services, content, software of sites van derden en aanvaardt hierbij alle regels en voorwaarden opgelegd door de providers van deze derde partijen.

17.2. Heaven kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor:
• Voorwaarden en condities bij een transactie tussen de klant en derden
• Enige ineffincientcy, opschorting, of enig probleem van welke aard ook in verband met de service, verzekering, creditverlening, licentieverleneing, van derden
• De kwaliteit van de content van derden,
• In het geval er een discussie of probleem ontstaat met derden, zal de klant Heaven en zijn medewerkers vrijwaren van alle claims, vragen en mogelijke schadevergoedingen gekend en ongekend.


18. Bijkomende bepalingen voor online aankopen - bestellingen

18.1. Bij online aankopen is de aankoop bindend ten aanzien van de klant bij aanvaarding na de laatste stap van de bestelprocedure. De aankoop is bindend ten aanzien van Heaven zodra deze een bericht ter bevestiging van de bestelling verstuurt. Dit bericht ter bevestiging impliceert het tijdstip van totstandkoming van de aankoop.

18.2. Indien Heaven een bestelling via online aankoop weigert, onder andere in geval van ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is, wordt de klant hiervan via email op de hoogte gebracht. De producten die via de Heaven e-commerce website worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarden van aanvaarding door Heaven.


19. Bijkomende bepalingen voor online aankopen - prijzen

19.1. De prijzen van alle producten of diensten via het webplatform Heaven zijn uitgedrukt in credits waarbij de waarde van 1 credit gelijk gesteld is aan 2 euro excl. BTW. De prijzen van de abonnementen en de creditpacks zijn uitgedrukt in euro en zijn excl. BTW.

19.2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur en onder de voorwaarden zoals vermeld bij de specifieke aanbieding.


20. Bijkomende bepalingen voor offline aankopen – offertes

Voor alle aankopen van producten of diensten die niet online kunnen verkregen worden zullen alle offertes of facturen opgemaakt worden door de afdeling “Grafisch Atelier Surdiacourt” en zullen alleen de verkoopsvoorwaarden en algemene beroepsgebruiken gelden van “Grafisch Atelier Surdiacourt”.


21. Retentierecht

21.1. De klant is verplicht om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (laten) inspecteren. Indien er gebreken zijn, moet de klant Heaven hiervan schriftelijk en zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Onverminderd de wetgeving worden klachten in verband met de kwaliteit van de producten niet aanvaard indien er sprake is van verkeerd behandelen en verder in de volgende gevallen:
21.1.1. Indien er na de aflevering veranderingen in of aan het product zijn aangebracht en die niet met toestemming van Heaven zijn verricht;
21.1.2. Indien de klant niet kan bewijzen dat hij het product bij Heaven heeft gekocht;
21.1.3. Indien de gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
21.1.4. Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;
21.1.5. Indien de beschadiging is ontstaan door transport, voor zover de klant de vervoerder zelf heeft aangesteld.

21.2. Op straffe van verval van recht moet de klant elke klacht of protest aangetekend zenden aan Heaven uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de eerste levering van goederen. Indien de klant de goederen niet in ontvangst neemt, begint de termijn van 8 dagen te lopen vanaf de datum van de uitnodiging de goederen in ontvangst te nemen. Bij ontstentenis hiervan, vanaf de factuurdatum. Indien Heaven binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt, heeft dit tot gevolg dat de klant alle goederen volledig aanvaard heeft. Als de klant een deel van de geleverde goederen gebruikt of per post aan derden laat verzenden of voor verspreiding aan een distributieonderneming laat afgeven, houdt dat in dat hij de hele oplage aanvaard heeft. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de klant niet het recht heel de bestelling af te keuren. Op straffe van verval van recht moet de klant elke klacht of protest met betrekking tot de factuur van de bestelde goederen aangetekend zenden aan Heaven uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. Indien Heaven binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt met betrekking tot de factuur, wordt beschouwd dat de klant zich akkoord verklaard met de factuur. De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek is onverkort van toepassing op deze overeenkomst.

21.3. Iedere klant heeft recht op herstel bij de vaststelling van een gebrek in de levering van de verkochte zaak, conform de voorwaarden van de wettelijke garantieplicht.


22. Annulering

22.1. Gepersonaliseerde producten zijn vervaardigd volgens de specificaties van de klant en hebben derhalve een persoonlijk karakter. Daarom kunnen ze niet teruggenomen worden en is annuleren van de betreffende bestelling niet mogelijk.

22.2. Artikelen die niet gepersonaliseerd zijn, kunnen binnen 2 werkdagen teruggestuurd worden. We adviseren wel altijd om even te overleggen met de klantendienst, wie weet is er een andere, snellere oplossing mogelijk. De terugbetaling wordt binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen aan de klant voldaan onder de valuta waarin hij is aangekocht, namelijk credits.


23. Overmacht

Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door Heaven verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen Heaven van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij haar verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat Heaven tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij Heaven als bij haar toeleveranciers, uitvallen netwerk of internet, machinebreuk, informaticavirus of bug, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.


24. Levering-afhaling-verzending van fysieke goederen

24.1. Bij een bestelling via de webshop van fysieke goederen (al dan niet gepersonaliseerd) zal de klant een mail van Heaven ontvangen met de geplande leveringsdatum.

24.2. Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen uiterlijk binnen vijftien (15) werkdagen na ontvangst van de bestelling ter beschikking gesteld van de klant. Uitzonderingen op de termijn worden vermeld bij de beschrijving van het product. De opgegeven levertijden zijn slechts een indicatie en houden geen rekening met onvoorziene vertragingen. De bij de bestelling bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige elementen volgt.

24.3. De overeengekomen leveringstermijnen worden minstens verlengd in volgende gevallen:
24.3.1. Indien de levering afhankelijk is van de inlevering van de nodige elementen door de klant, inclusief de terugzending van de verbeterde proeven en van het “goed voor druk”.
24.3.2. Bij gebrek aan betaling van de desbetreffende goederen, behoudens andersluidende afspraak.

24.4. Artikelen besteld via deze webwinkel worden uitsluitend geleverd in op het leveringsadres van de klant

24.5. Enkel via telefonisch verzoek, en voor het ingeven van een bestelling, kan de bestelling van fysieke goederen door de klant afgehaald worden in de Neerstraat 5 – 9660 Brakel ). De goederen kunnen afgehaald worden op weekdagen van 9-12u en van 13-17u.

24.6. De levering gebeurt door eigen vervoer of externe vervoerders. Naar aanleiding van een verstuurde doch niet-geleverde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de verantwoordelijke vervoerder. Dit onderzoek neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

24.7. Er is sprake van een levering zodra de bestelde producten één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Het is de verantwoordelijkheid voor de klant om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de klant of een door de klant aangewezen derde partij.

24.8. Indien de klant afwezig is op het ogenblik van levering moet de klant de procedure die de externe vervoerder voorstelt volgen. De eventuele kosten van een nieuwe leveringspoging zijn volledig voor rekening van de klant indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de klant of de door klant aangewezen derde partij.

24.9. Heaven draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de goederen tot op het moment van levering. Het risico van de goederen gaat over op de klant zodra de klant of een door hem aangewezen derde partij de bestelde producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe het aftekenen van de bijhorende leveringsbon, maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

24.10. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onmiddellijk aan Heaven gemeld worden.

24.11. In het geval dat de klant verkiest om een extern bedrijf in te schakelen voor het transport zijn alle kosten voor rekening van de klant. In dit geval wordt het risico overgedragen op de klant vanaf de levering aan het externe bedrijf.


25. Transport

25.1. Heaven besteedt de grootst mogelijke zorg aan de bestelling van de klant. Daarom maakt Heaven uitsluitend gebruik van gerenommeerde vervoers-organisaties. Vanaf het moment dat een zending is aangeleverd aan de vervoersorganisatie kan Heaven hierop geen invloed meer uitoefenen. Heaven kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor leveringen die niet op het verwachte tijdstip plaatsvinden. Voor klachten en/of opmerkingen kan de klant natuurlijk wel terecht bij de klantendienst van Heaven op het nummer 055 42 85 40 of administratie@heaven.be .

25.2. Eventuele problemen tijdens het transport van de bestelling (beschadiging of verlies) dienen onmiddelijk en uitsluitend via administratie@heaven.be gemeld te worden. Elk geval wordt door onze klantenservice afzonderlijk beoordeeld en opgevolgd.


26. Aansprakelijkheid

26.1. In geval van vergissing of slechte uitvoering beperkt de aansprakelijkheid van Heaven zich uitsluitend tot het terugnemen van de niet-conforme exemplaren, die verrekend worden tegen de prijs van de bijkomende exemplaren, en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke of zware fout van Heaven, haar personeel of onderaannemers.

26.2. Heaven of zijn medewerkers kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor de indirecte schade toegebracht aan de klant bijvoorbeeld winstderving. De aansprakelijkheid van Heaven is in ieder geval beperkt tot het bedrag van het contract, d.w.z. het bedrag dat de klant betaald zou hebben indien het werk tot voldoening van de klant uitgevoerd zou zijn.


27. Beperkingen op de aansprakelijkheid

Tot de maximaal mogelijke wettelijke aansprakelijkheid, neemt de klant de volle verantwoordelijkheid voor enige vorm van verlies, dat zou kunnen voortkomen uit het gebruik van de website en de verbonden services met inbegrip van enige daownload van de website. Heaven en het ganse team kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige indirecte, bestraffende, speciale of opeenvolgend schade onder gelijk welke omstandigheden, zelfs onder de omstandigheden van niet correcte inschatting zelfs indien de klant Heaven zou gewaarschuwd hebben voor dergelijke mogelijke schade. De totale verantwoordelijkheid voor de globale schade kan nooit meer bedragen ivm de services kan nooit meer bedragen, in gelijk welke maand, dan wat de klant betaald heeft voor de service gedurende de vorige maand.


28. Garanties

Voor zover wettelijk toegestaan biedtHeaven de services, webshop en webapplicatie aan. Dit betekent dat Heaven geen enkele garantie biedt, expliciet of impliciet, inclusief garanties op het niveau verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.


29. Schadevergoeding

De klant verklaart Heaven en zijn medewerkers te vrijwaren voor enige vorm van verlies (inbegrepen advocaat en gerechtskosten) komende van enige vorm van claim (vordering of eis) dat niet in deze algemene gebruiksvoorwaarden voorkomen. De klant verklaart eveneens derden verbonden aan Heaven te vrijwaren van eisen of vorderingen voortkomend uit het gebruik van hun passwoord.


30. Erelonen advocaten

In geval van ernstige verbreking van dit contract kan Heaven de erelonen van de betrokken advocaten terugvorderen van de klant.


31. Dwingende maatregelen

Bij ernstige overtredingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden heeft Heaven het recht dwingende maatregelen te vorderen bij de bevoegde rechtbank.


32. Doorverwijzen van verantwoordelijkheid

De klant kan op geen enkel moment enige van zijn rechten en plichten ontstaan uit de algemene gebruiksvoorwaarden overdragen aan andere partijen.


33. Keuze van rechtsgebied

De rechtbank van Oudenaarde valt onder het rechtsgebied van Heaven en gelijk welke vordering, claim, discussie zal onder dit rechtsgebied vallen.


34. Overdraagbaarheid

Zelfs indien deze overeenkomst beindigd is door één van de partijen blijven de volgende onderdelen van kracht: eigendomsrechten van Heaven, eigendomsrechten van de klant, rechtsverplichtingen, beperkingen van aansprakelijkheid, geen garanties, indemnity, scheidbaarheid, keuze van rechtsgebied, en het gebruik van de volledige overeenkomst.


35. Scheidbaarheid

Als blijkt dat een deel van deze overeenkomst niet afdwingbaar is, wordt die sectie zo weinig mogelijk verwijderd of bewerkt en zijn de algemene gebruiksvoorwaarden nog steeds geldig.


36. Clausule van confidentialiteit

Elk van de partijen verbindt zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie, toepassingen, methodes en know-how alsook eender welk soort document waarvan zij kennis kreeg tijdens het gebruik van Heaven, niet te verspreiden of te communiceren, niet te laten verspreiden of te laten communiceren, niet direct of indirect te gebruiken, tenzij de andere partij hiervoor op voorhand schriftelijk de toestemming gaf. De verplichting tot vertrouwelijkheid die in dit artikel voorzien is, geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van het contract.


37. Amendementen

Wijzigingen of veranderingen in deze algemene gebruiksvoorwaarden zullen niet van kracht zijn totdat we herziene voorwaarden op de website plaatsen. Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn voor het vervullen bepaalde functies van de service (de aanvullende voorwaarden). De aanvullende voorwaarden worden in deze algemene gebruiksvoorwaarden opgenomen wanneer de functie wordt geactiveerd. Wanneer er een conflict is tussen de algemene gebruiksvoorwaarden en de aanvullende voorwaarden, dan zullen de aanvullende voorwaarden beschouwd worden als besturingselementen. Indien we niet onmiddellijk actie ondernemen tegen een schending van de aanvullende voorwaarden blijft dit onder behoud van al onze rechten. Wij kunnen steeds op ieder moment actie ondernemen om de rechtzetting uit te voeren.


38. Geen individuele veranderingen aan de algemene gebruiksvoorwaarden

Gezien het grote aantal gebruikers kunnen wij de algemene gebruiksvoorwaarden niet aanpassen voor individuen.


39. Bewijs

Conform de wet van 11 maart 2003 betreffende de elektronische handel erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. Heaven kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.


40. Verdere acties

De klant zal al de nodige documenten bezorgen en alle acties ondernemen om aan de algemene gebruiksvoorwaarden te voldoen.


41. Berichtgeving en geschillen

41.1. Elke opmerking, aanmerking, aankondiging zal ingaan op het moment van verzending naar het door de klant opgegeven adres, websiteadres of laatst geleden mailadres. Opmerkingen, aanmerkingen en meldingen naar ons toe zijn geldig vanaf het moment van ontvangst, samen met een copy op het adres van Heaven.

41.2. Alle correspondentie over deze voorwaarden gebeurt rechtstreeks met Heaven. Via telefoon 055 42 85 40 of mail administratie@heaven.be.

41.3. Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst worden beheerd door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Oudenaarde zijn bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen. Van deze regeling kan enkel door Heaven worden afgeweken.